Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Ruiten Veiligheids Opleidingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van welke aard ook, daaronder met name begrepen het geven en organiseren van cursussen in de ruimste zin van het woord, door RVO, gevestigd aan de Beethovenlaan 14 te Nunspeet. Inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel 08190484 te Harderwijk. Deze zijn daar gedeponeerd op 1 juli 2009. De voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2009.

Artikel 1. Definities

In de voorwaarden wordt verstaan onder,
A. ‘ Ruiten Veiligheids Opleidingen’:. Rense Ruiten, h.o.d.n. RVO;
B. ‘opdrachtgever’: de partij die met RVO in onderhandeling treedt of met haar een overeenkomst sluit;
C. ‘cursist’: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de wederpartij aan de cursus deelneemt;
D. ’cursus’: cursus, training, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of het vergroten van vaardigheden;
E. ‘ de voorwaarden’: de onderhevige algemene voorwaarden;

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij RVO goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn beschreven.
2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen RVO en de opdrachtgever is overeengekomen.
3. Eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn, behoudens schriftelijke aanvaarding daarvoor door RVO, niet van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van RVO zijn, tenzij uit de inhoud van de offerte expliciet anders blijkt, vrijblijvend. Indien de opdrachtgever een offerte aanvaardt, heeft RVO het recht haar aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Iedere samengestelde aanbieding moet als een geheel worden beschouwd.
2. RVO is in het kader van haar aanbiedingen niet gebonden aan de inhoud van informatie en reclamemateriaal en modellen. De daarin vervatte informatie is uitsluitend indicatief.
3. Een overeenkomst tussen RVO en opdrachtgever komt eerst tot stand indien door RVO een schriftelijke opdrachtbevestiging is afgegeven dan wel indien RVO met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt.
4. De opdrachtgever is verplicht RVO te informeren over feiten of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

Artikel 4. Prijzen

Indien in aanbiedingen of opdrachtbevestigingen niet anders is vermeld, zijn de door RVO opgegeven prijzen exclusief BTW.

Artikel 5. Betaling

1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeen gekomen, dient de betaling te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijven van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege jegens RVO in verzuim, en is RVO gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten.
2. Bij uitblijven van betaling binnen deze termijn is opdrachtgever tevens de wettelijke rente over het in de factuur genoemde bedrag verschuldigd.
3. Niet tijdige betaling door de opdrachtgever met wie een langlopend contract met vaste prijsafspraken is gesloten, heeft tot gevolg dat de vaste prijsafspraken komen te vervallen en worden gewijzigd in de op dat moment geldende tarieven.
4. Als betaling na schriftelijke aanmaning uitblijft binnen de in deze aanmaning genoemde termijn, is opdrachtgever tevens de kosten van buitengerechtelijke invordering verschuldigd. Deze kosten worden gesteld op 15% van het totale door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van €125,-.
5. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige korting, inhouding, verrekening of opschorting van het verschuldigde bedrag, tenzij dit schriftelijk door RVO is toegestaan.

Artikel 6. Annulering door wederpartij of cursist

1. Annulering door de opdrachtgever of cursist dient altijd schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop RVO de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht.

 tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusbijeenkomst wordt er € 25,-administratiekosten in rekening gebracht.
 tussen vier en twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50 % van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
 binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt 100 % van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

2.Indien RVO reeds kosten heeft gemaakt ten behoeve van het vervullen van de overeenkomst (zoals bijvoorbeeld reserveren van de locatie, drukwerk, voorbereidingsuren en dergelijke) zullen deze kosten onverminderd worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 7. Annulering door RVO

RVO behoudt zich het recht voor om de cursus voor aanvang te annuleren. De opdrachtgever wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld.

Artikel 8. Levering

De door RVO genoemde startdata, tijdstippen en locaties van de te geven cursus die in de offerte vermeld staan, zullen zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Indien hier enige wijziging in plaatsvindt zal RVO de opdrachtgever hierover in kennis stellen om een zo passend mogelijk alternatief aan te bieden. De opdrachtgever heeft bij wijziging in de genoemde kenmerken geen recht op schadevergoeding door RVO en evenmin het recht tot annulering van de overeenkomst.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. RVO behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever geleverde zaken, waaronder cursusmateriaal, totdat de koopprijs van deze zaken alsmede van alle andere door haar krachtens andere overeenkomsten met de wederpartij geleverde zaken, geheel is voldaan.
2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor de vorderingen die RVO tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens te kort schieten van de opdrachtgever in haar verplichtingen jegens RVO.
3. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming door RVO is verleend.
4. De zaak is voor risico van de opdrachtgever van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. RVO is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld is te wijten. RVO is niet aansprakelijk voor gevolgschade en of bedrijfsschade.
2. RVO is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever en/of cursist lijdt als gevolg van het annuleren van een cursus door RVO.
3. De aansprakelijkheid van RVO is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de netto factuur waarde.
4. RVO is niet aansprakelijk voor fouten van (hulp)personen, werknemers c.q. derden werkzaam ter uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever. Deze uitsluiting geldt ook voor schade die aan opzet of (grove) schuld of (grove) onachtzaamheid is te wijten. Onder fouten worden mede begrepen toerekenbare tekortkomingen en onrechtmatige daden.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever/cursist. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal, en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door RVO voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RVO is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekkende cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 12. Verhindering cursist

Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan een cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits deze vervanger twee weken voor aanvang van de cursus schriftelijk wordt aangemeld bij RVO. Voor deze vervanging worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 13. Vervanging docent of trainer

RVO is ten allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van een cursusovereenkomst belast te vervangen door een andere docent of trainer. Al onze docenten en trainers zijn gediplomeerd en actief op het gebied van brandweer, ambulance of instellingen.

Artikel 14. Klachten

1. Onder klachten wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
2. De opdrachtgever is verplicht op straffe van verval van recht, een klacht met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en de samenhangende administratieve procedure schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken, binnen 8 dagen na aanvang van de cursus, en deze te richten aan de eigenaar van RVO, de heer R. Ruiten.
3. In geval van gerechtvaardigde klachten is RVO gehouden tot het- naar keuze van RVO- binnen een redelijke termijn herstellen van fouten, dan wel tot het binnen een redelijke termijn vervangen van diensten, dan wel tot restitutie van de vergoeding , ontvangen voor diensten.

Artikel 15. Wijzigingen

1. De overeenkomst treedt in de plaats van alle omtrent het onderwerp daarvoor mondeling of schriftelijk tussen de partijen gemaakte afspraken.
2. Wijzigingen van de overeenkomst binden partijen eerst, nadat ze schriftelijk zijn vastgelegd en een door beide partijen bevoegd persoon te zijn ondertekend.

Artikel 16. Overmacht

1. RVO is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van overmacht.
2. Tevens is RVO niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolgd door overmacht.
3. RVO heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert is ingetreden nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 17. Toepasselijk recht

1. De overeenkomst tussen RVO en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Voor zover dat niet in strijdt is met de wet zullen alle geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Zwolle of Harderwijk.

Namens RUITEN VEILIGHEIDS OPLEIDINGEN,

Rense Ruiten
Beethovenlaan 14
8071 VL  Nunspeet

 


Ruiten Veiligheidsopleidingen en middelen: Uw partner in veiligheid!